Obchodní podmínky

1. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu https://www.tojatoy.cz/ je:

Mgr. Petra Fekarová, Bezměrov 115, Kroměříž 767 01, IČ 61696919, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

2. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (Petra Fekarová) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.tojatoy.cz.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky www.tojatoy.cz a další související právní vztahy.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a výrobků nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků s výjimkou poštovného a balného. Cena za balné a poštovné je kalkulována pro zboží doručované v rámci České republiky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Sortiment internetového obchodu www.tojatoy.cz tvoří ručně šité textilní výrobky z materiálů s atestem pro děti do 3 let věku. Skutečná barevnost látek se může lišit vzhledem k nastavení Vašeho monitoru.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu). Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 15 dnů. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Platební podmínky

V případě bezhotovostní platby uhradí kupující prodávajícímu cenu za zboží, poštovné a balné na účet. Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pro jasnou identifikaci platby je kupující povinen při zadávání platby zadat variabilní symbol, který obdrží od prodávajícího. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po objednání zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, kde kupující najde i variabilní symbol.

5. Doručení zboží

Prodávající odesílá zboží, které je skladem, kupujícímu kompletní nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání platby na účet, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty. Zboží je možné po domluvě převzít osobně. Při osobním převzetí kupující neplatí poštovné. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6. Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle elektronicky na adresu tojatoy@tojatoy.cz ve lhůtě 14 dnů. Kupující není povinen udávat důvod odstoupení od kupní smlouvy.

Ve lhůtě 10 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu s visačkami, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

U zboží na zakázku je smlouva platná ode dne připsání platby na účet. Kupující může od realizace tohoto nákupu odstoupit do 5 pracovních dnů. Zboží ušité na zakázku nelze vrátit.

7. Záruka a odpovědnost z vadného plnění, reklamace

Prodávající zaručuje, že dodávané výrobky jsou bez výrobních vad a vad materiálu. Záruka činí při dodržení podmínek používání 24 měsíců. Pokud má převzaté zboží nedostatky a neodpovídá parametrům z kupní smlouvy, může kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo dodání nového zboží bez vad. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Práva a povinnosti smluvních stran seřídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.).

Prodávající nese zodpovědnost za to, že prodávaná věc je bez vad, má avizovanou jakost, kvalitu, materiálové složení uvedené v popisu od prodávajícího nebo na základě zveřejněné propagace. Prodávající zároveň odpovídá kupujícímu, že prodávaná věc se hodí k účelu, který prodávající popisuje.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

8. Použitelné právo

Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky. V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto všeobecných obchodních podmínek.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

9. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Ochrana autorských prav

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.


0

© 2011–2024 Tojatoy, Mgr. Petra Fekarová, All rights reserved